Gesprekscyclus

Voor de ontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerker is het van belang dat er aandacht is voor zijn functioneren. Dat kan aan de hand van gestructureerde gesprekken die leiden tot openheiden heldere afspraken. De gesprekken maken onderdeel uit van een gesprekscyclus. Deze gesprekscyclus bestaat uit meerdere gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren van de medewerker in een periode van één jaar. 

Een gesprekscyclus kent tenminste: 

1. Ontwikkelgesprek. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over doelen voor ontwikkeling en werkresultaten. Deze worden vastgelegd in een Persoonlijk Plan. 

2. Voortgangsgesprek. Dit gesprek is gericht op het dagelijkse functioneren, de ontwikkeling van de medewerker en de aanpak van het werk, het bespreken van devoortgang van gemaakteafspraken. 

3. Resultaatgesprek. In dit gesprek worden de resultaten die in het afgelopen jaar zijn behaald, besproken. Tijdens dit gesprek wordt er vooruit gekeken naar het ontwikkelgesprek van het daaropvolgende jaar. 

In de praktijk is het vaak lastig te realiseren om met elke medewerker aan tafel te zitten. Ook is het niet voor alle type functies en voor elke medewerker relevant om twee- of driemaal per jaar in gesprek te gaan. Naar inzicht van de leidinggevende kunnen de gesprekken ook samengevoegd worden. Het is echter wel zeer raadzaam om minimaal eens per jaar een (formeel) gesprek te organiseren tussen de leidinggevende en de medewerker. In dit gesprek staat het functioneren, het werkplezier, de beleving en de ontwikkeling van de medewerker centraal. Dit gesprek is een dialoog.